Årsmöte 2019

Hej all SSTK-medlemmar!

Ni är inbjudna till årsmöte tisdag den 26 februari 2019 klockan 19.00 i Byskolans matsal, Södra Sandby.

För de som har intresserade av att hjälpa till i styrelsen, valberedning eller med andra uppdrag, kontakta valberedningens ordförande Per Lindell för mer information.

Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Tel.:  072-507 42 15

Årsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk sammanställning kommer att distribueras i separat utskick innan mötet.

 Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara mötets rösträknare.
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Styrelsens årsberättelse
  a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
  b) förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets/räkenskapsår.
 11. Val av:
  a) Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
  Sittande: Magnus Dellrup
  b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  Sittande: Ulf Svensson, Henrik Ronkainen, Lisa Belzén Jacobsson
  b) två revisorer för en tid av ett år.
  Sittande: Jenny Freij, Lars Almqvist
  d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande.
  Sittande: Per Lindell
 12. Omedelbar justering av punkt 11.
 13. Tack till avgående ledamöter.
 14. Hallplaner
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande

VÄLMOMNA!
/Styrelsen SSTK

 

SSTK - SÖDRA SANDBY TENNISKLUBB

Ordförande:
Magnus Dellrup
ordforande(at)sstk.nu

Kassör:
Södra Sandby TK
Christina Hedegaard-Friis
Box 21
247 21 Södra Sandby
kassor(at)sstk.nu

Chefstränare:
Kristian Tolvhed
0730-215131
kristian(at)sstk.nu

Webmaster:
Henrik Ronkainen 
0702-670165
styrelsen(at)sstk.nu